Adatkezelési tájékoztató


1. A tájékoztató célja:

A honlap üzemeltetője (adatkezelő) Benyus Tamás e.v. (3400 Mezőkövesd, Ifjúság út 6.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 európai parlament és tanács irányelvében foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A tájékoztató célja, hogy a honlapot megtekintő látogatók tájékoztatást kaphassanak az adatkezelő által a honlapon kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb tevékenységről.

2. A honlapokon megvalósuló adatkezelés:

2.1 Látogatói statisztikák készítése:

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelő honlapjához és az általa közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése.

A kezelt adatok köre:
Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok, böngésző típusa.

Az adatkezelés jogalapja:
Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv 5.§ (1) bek.b) alapján:
- Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelés időtartama:
A honlap megtekintésétől számított 2 év időtartam.

2.2 E-mail címekre küldött, érdeklődő e-mail kapcsán tárolt adatok és kezelésük:

Kezelt adatok: e-mail cím, név, telefonszám, amennyiben a levélíró ezt is közölte.
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, a hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 5 évig.

2.3 Egyéb adatkezelések:

A honlapon egyéb adatkezelés nem történik.

3. Kik ismerhetik meg az adatokat?

A honlap üzemeltetője, mint adatkezelő. A Magyar Hosting kft. mint tárhely szolgáltató (adatfeldolgozó)
Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.

4. Milyen jogai vannak az adatokkal kapcsolatban?

Az érintett jogai:

- Hozzáférési jog
- Helyesbítéshez való jog
- Törléshez való jog
- Adatkezelés korlátozásához való jog
- Adathordozhatósághoz való jog
- Törléshez való jog

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségen gyakorolhatja: dpo@gdprhu.hu

Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az adatkezelőhöz fordulhat a fenti elérhetőségen keresztül. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást.

Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, Tel.: +36-1/391-1400) segítségét is.

Érintett az adatkezelő székhelye szerinti illetékes Törvényszék , vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye / székhelye szerinti megyei bíróság előtt is érvényesítheti jogait (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés)

5. Cookie (süti) beállítások

A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linken olvashat:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9

Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042